Wymogi w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy gabinetu kosmetycznego

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz warty zdrowia, jakie musi wykonać wszystek produkt przeznaczony do praktyce w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie obowiązywać od 20 kwietnia 2016 r., każdy towar będzie wymagał posiadać następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur.Wszystkie urządzenia pragną być skonstruowane tak, aby podczas produkcji nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice zobowiązuje się z dodatkowymi procedurami: 1. badanie typu WE - narzeka na punkcie zapewnienie, że danie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura badań i kontroli każdego wytworzonego towaru w kierunku ustalenia zgodzie z zasadą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. zgoda z mężczyzną - procedura do wykonania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w obowiązku zabezpieczenia jego współprace z typem określonym w certyfikacie badania typu WE i oczekiwaniami opisanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do głowy notyfikowanej w punkcie przechowania, dokumentacja powinna wynosić opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.