Ochrona srodowiska naturalnego

Zagadnienia zaufania oraz obrony rzeczy w sektorze są głównie połączone z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znacząca grupę maszyn, a i narzędzi jest określona do uprawiania czynności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w poszczególnej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która wznosi się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w historii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych, jakie są przeznaczone do zysku w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej wskazówki jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była doskonałym krokiem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupie Europejskiej. Z około dwudziestu lat ludzie musieli dostosować się do kilku zasad tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w istnienie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są przeznaczone do użytku w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem na powierzchni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych przeznaczonych do używania w odległościach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgodności na podstawie starego podejścia, były związane wyłącznie z urządzeniami elektrycznymi, jakie pragnęły spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu wyłącznie w części przypadków. W układu z tym, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest prawie wystarczające do zdobycia dużego zakresu ochrony, który jest wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.