Normy zawory bezpieczenstwa

ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zaufania i kontroli zdrowia, które musi dokonać wszystek produkt przeznaczony do karierze w strefach zagrożonych wybuchem. Najnowsza informacja, po pracach ujednolicających będących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek produkt będzie potrzebował być będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia pragną być zaprojektowane tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez jednostki upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) kojarzy się z pozostałymi procedurami: 1. badanie typu WE - cierpi na celu potwierdzenie, że danie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i kontroli każdego wytworzonego efektu w sensie ustalenia zgodzie z regułą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i doświadczenia wyrobów, 5. zgodę z pracownikiem - procedura do wykonania koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w planie dostarczenia jego spójności z pracownikiem określonym w certyfikacie badania standardu WE i oczekiwaniami opisanymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w kierunku przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.