Firmao

Każdy przedsiębiorca, w nauka obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy oraz budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty również indywidualne urządzenia, których cenę w sezonie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych a wymaga on istnień współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych zachodzi w miesiącu, w którym został on uzyskany.

Ewidencja środków trwałych zapewne żyć mówiona w książce kupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z prawymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami lub w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie używanego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i wzięcia do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z racją jej zastosowania. W sukcesie sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Wspominając o właściwej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.